INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti Soft-Tech EU s. r. o.
Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie

EU

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

V zastúpení: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Štúrovo

Názov projektu: Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti Soft-Tech s. r. o.

Stručný opis a ciele projektu

Realizácia projektu bola naplánovaná s prihliadnutím na ciele projektu, ktoré sú v súlade s cieľmi Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Hlavné ciele projektu: Strategickým cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Soft-Tech EU, s.r.o. prostredníctvom inovácie procesu a v dôsledku toho aj zvyšovanie efektívnosti poskytovaných služieb a rast tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti. Špecifickými cieľmi projektu sú: Zaviesť inovatívne technológie, Zvýšiť pridanú hodnotu všetkých produktov a služieb spoločnosti, Prispieť k zvýšeniu kvality služieb, Zvýšiť konkurencieschopnosť podniku aj na nových trhoch, Prispieť k zlepšeniu celkovej výkonnosti a ekonomickej sebestačnosti podniku, Prispieť k zníženiu energetických nákladov spoločnosti, Prispieť k zvýšeniu zamestnanosti v regióne. Vďaka finančnému príspevku EÚ spoločnosť Soft-Tech EU, s.r.o. obstarala inovatívnu technológiu v dvoch celkoch – Logický celok č.1 IKT technológia a Logický celok č.2 – Testovacia a laboratórna technika. Projekt prispela k zvyšovaniu inovačného potenciálu spoločnosti. Novou technológiou bude možné poskytovať kvalitnejšie produkty spoločnosti. To umožňuje spoločnosti vstup na nové trhy a posilnenie postavenia na trhoch súčasných. Zaobstaraním nových zariadení sa spoločnosti zväčší produktové portfólio a poskytovanie služieb. Takto vyrobené produkty budú kvalitnejšie a tým aj konkurencieschopnejšie na trhu, čím sa očakáva rast predaja v nasledujúcich rokoch.

Názov a sídlo prijímateľa: Soft-Tech EU, s.r.o., Salka 368, 943 61 Salka

Dátum začatia realizácie projektu: 07/2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 09/2018

Výška poskytnutého príspevku: 57 210,46€

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na

www.opii.gov.sk

Soft-Tech EU s.r.o. © 2012
info@soft-tech.eu